melilot

System monitoringu NAWI24

Monitoring pojazdów osobowych

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób prywatnych oraz firm posiadaj¹cych bazê samochodów s³u¿bowych. Mo¿liwoœci jakie oferuje system Nawi24 to: - podgl¹d pracy pojazdu w czasie rzeczywistym, - zdana kontrola pracy pojazdu

Wiêcej

Monitoring pojazdów ciê¿arowych

Oferta skierowana do w³aœcicieli du¿ych flot pojazdów, ceni¹cych sobie pe³n¹ kontrolê nad pojazdem, gospodark¹ paliwow¹ i za³adunkiem. Nawi24 dla flot ciê¿kich to przejrzyste, analityczne raporty, zwiêkszona efektywnoœæ eksploatacji pojazdów oraz nadzór czasu pracy.

Wiêcej

Monitoring maszyn budowlanych

System dedykowany do monitorowania maszyn budowlanych pracuj¹cych na placach budów, dróg i autostrad. - raporty z przepracowanych motogodzin, - raporty z pracy pojazdu, - raporty z tankowania, nadzór stanu paliwa.

Wiêcej

Zintegrowane narzêdzie komunikacyjne – transport

System NAWI24 oprócz rozwi¹zañ pozycjonowania i monitoringu pojazdów umo¿liwia tak¿e komunikacjê pomiêdzy dyspozytorem a kierowc¹.

Wiêcej

Dealerzy

O Firmie

"NET FREE SYSTEM" Sp. z o.o. to po³¹czenie wieloletniego doœwiadczenia w bran¿y teleinformatycznej i handlowej. Posiadaj¹c niezbêdn¹ wiedzê i mo¿liwoœci techniczne, nieustannie wdra¿amy nowe rozwi¹zania zwi¹zane z monitorowaniem i lokalizacj¹ pojazdów, maszyn budowlanych oraz osób. Stawiaj¹c przede wszystkim na rozwój naszych us³ug staliœmy siê jednym z liderów monitoringu na rynku polskim.

Us³uga Nawi24, w której sk³ad wchodzi autorski pomys³ i wykonanie samego systemu, jak równie¿ produkcja urz¹dzeñ monitoruj¹cych z powodzeniem wdra¿ana jest na wiod¹cych europejskich rynkach.

Oferowany produkt sk³ada siê z polskiej myœli technicznej i wykonania. Korzystamy z najlepszej klasy podzespo³ów. Produkt posiada niezbêdne europejskie certyfikaty wraz z homologacj¹.

Naszymi klientami s¹ du¿e firmy transportowe, floty, agencje ochrony, firmy budowlane, œrednie i ma³e przedsiêbiorstwa, osoby prywatne..

Kontakt

NET FREE SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 57/9a
40-853 Katowice

tel. 32 320 00 07


e-mail: biuro@netfreesystem.pl
www.netfreesystem.pl