Èçîáðàæåíèÿ: Âêë Âêë
Ðàçìåð øðèôòà: A A A Öâåòîâàÿ ñõåìà: A A A A
Âåðñèÿ äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ: Âêë Âûêë
Âåðñèÿ äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ
Êóðñû âàëþò
 • 57,00
 • 75,00
 • 67,00
 • 83,00
 • -
 • -
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 65.00
 • 67.60
 • 73.70
 • 76.30
 • 82.00
 • 88.00
 • 65.10
 • 67.50
 • 73.80
 • 76.20
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
 • 64.60
 • 67.70
 • 73.50
 • 76.60
 • 82.00
 • 88.00
 • 64.70
 • 67.60
 • 73.60
 • 76.50
ïîêóïàåì
ïðîäàåì
USD
EUR
GBP

îò 5000 USD/EUR
è â «ÑÁÁ îíëàéí»

Èíòåðíåò-áàíê «ÑÁÁ îíëàéí»

Ôîíä «Äîáðîå äåëî» ïîìîãàåò íèæåãîðîäöàì, îêàçàâøèìñÿ â íåïðîñòîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ ñòàðèêàì, âåòåðàíàì, îáåçäîëåííûì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé â îòíîøåíèè ïîòðåáèòåëåé ôèíàíñîâûõ óñëóã.

Èíôîðìàöèÿ î ìàêñèìàëüíûõ ïðîöåíòíûõ ñòàâêàõ ïî âêëàäàì ôèçè÷åñêèõ ëèö
2547782685

5164954087